Nasveti in novice

Pravila in pogoji sodelovanja v Facebook in Instagram nagradnih igrah STANART d.o.o.

11.03.2024

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način sodelovanja v nagradnih igrah, ki jih organizira in izvaja Stanart, d. o. o., Zadružna cesta 16, Črnomelj, DŠ SI59434155(v nadaljevanju: organizator) na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

Nagradne igre niso na noben način povezane, sponzorirane ali podprte s strani podjetij Meta Platforms, Inc. ali Instagram LLC. Vsi podatki in informacije bodo posredovani le izvajalcu oz. organizatorju.

S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša. 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradnih iger je promocija podjetja Stanart d.o.o. in njenih storitev.

3. Udeleženci

V nagradni igri lahko sodelujejo:

 • Vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre).
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in pravnih osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre.
 • Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb. V primeru, da bo izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega in nagrada se prenese na rezervnega izžrebanca.

4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradnih iger so posamezniki, ki na Facebook ali Instagram strani organizatorja v skladu z navodili pod posebno objavo sodelujejo v nagradni igri. Način sodelovanja v posamezni nagradni igri je opredeljen pri posamezni nagradni igri.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, v žrebanje pa bo v eni objavi vključen le enkrat.

Nagrajenci so o prejemu nagrade obveščeni in označeni v komentarju pod nagradno igro najkasneje v 24 urah po končani nagradni igri.

 

Za prevzem nagrade nagrajenci v zasebno sporočilo posredujejo svoje podatke (ime, priimek, naslov in mobilno številko ter davčno številko, v kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR). 

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenij. Trajanje je opredeljeno pri objavi posamezne nagradne igre. 

6. Nagradni sklad

Nagradni sklad sestavljajo nagrade, ki so jasno opredeljene pri posamezni nagradni igri. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti ali jo prenesti na tretjo osebo. 

7. Izbor nagrajencev

V slednjem sodelujejo vsi prijavljeni v nagradno igro. Žreb se opravi ob koncu nagradne igre. Izvede se na lokaciji odgovornih oseb za vodenje družabnih omrežij Facebook in Instagram. Izvede ga komisija s pomočjo e-orodij za izvedbo žreba ali fizičnega žreba v primeru majšega števila udeležencev v nagradni igri.


Izbor je zaključen, ko so podeljene vse predvidene nagrade v posamezni nagradni igri. Izbor je dokončen, pritožbe niso možne. Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat.

Ob zaključku posamezne nagradne igre je ob objavi nagradne igre v komentarju objavljeno ime nagrajenca oz. nagrajencev. Nagrajence se spodbudi, da se oglasijo v zasebnem sporočilu, kjer se dogovori o prevzemu nagrade.

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena v komentarju.

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje, opredeljene s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter izvajalcu v zasebnem sporočilu v roku treh dni po zaključku žrebanja posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj, mobilna številka ter davčna številka, v kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR).

Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti v paketomat ali na domači naslov fizično najkasneje v roku 10 dni po prejemu podatkov nagrajenca na stroške organizatorja nagradne igre. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

9. Odgovornost

Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.
Organizator si pridržuje pravico kadarkoli umakniti ali dopolniti Pravila nagradnih iger. Organizator lahko igro po lastni presoji terminsko prilagodi oz. predhodno zaključi, kar bo nemudoma objavil pod objavo nagradne igre.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje družabnih omrežij Facebook in Instagram,
 • vse ostale aktivnosti na družabnih omrežjih Facebook in Instagram,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 • nedostavljene pošiljke z nagradami,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. 

10. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade oz. za odmero dohodnine za nagrajenca pri nagradi, ki presega vrednost 42 EUR. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Stanart d.o.o..

11. Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrade, katerih vrednost presega 42,00 EUR z DDV, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. V ta namen je nagrajenec dolžan ob izročitvi nagrade predložiti davčno številko ter izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo.

12. Dostop do pravil nagradne igre

Navodila nagradne igre so objavljena dostopna in na vpogled vsem udeležencem na spletni strani organizatorja in v Facebook in Instagram nagradnih igrah Stanart d.o.o. 

13. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne odgovore na nagradno vprašanje. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani organizatorja pod pravili nagradnih iger.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Novem mestu. 

Črnomelj, 1.3.2024

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebook strani ali Instagram profilu v treh dneh od objave rezultatov nagradne igre ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade.